Kişisel Verilerin Korunması

Astrodeha Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ:

 

Veri Sorumlusu : Astrodeha Ltd. Şti.
Adres Zeytinlik Mh. Yakut Sk. No:5/43, Bakırköy – İSTANBUL
Tel&Fax No : +90 212 583 32 75
E-mail info@astrodehastore.com – www.astrodehastore.com

A-Veri Sorumlusu

“Astrodeha Ltd. Şti.” olarak kişisel verilerin korunması hususunda azami özeni göstermekteyiz. Müşterilerimiz, personelimiz, ziyaretçilerimiz, stajyerler, iş/staj başvurusunda bulunan adaylar dâhil tüm şahıslara ait kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“6698 sayılı Kanun”) uygun olarak, aşağıda detaylı açıklandığı şekilde işlemekteyiz.

B-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;

Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Çevre koruma ve atık süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi(Mahkemeler, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı vb.)

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

C-Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız  dışında 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

D-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar ve Aktarılma Amaçları:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarılma şartları dahilinde; TTK,VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan  kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirme amacıyla aracı finans kuruluşlarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş seyahatleri ve organizasyon, ödüllendirme süreçlerinde aracı/acente hizmeti veren kurumlara, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, bağlı grup şirketlerimize ve iş süreçlerimizde destek aldığımız kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

E- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda;

Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde;

Ön sipariş formları, iletişim bilgi formları, iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme formları, tedarikçi bilgi formları, diğer ticari bilgiler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3. Kişiler de dahil olmak üzere elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

F-Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket, veri sahiplerinden gelen talepleri, KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemli olup, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde Şirketimize bildirmeniz önem arz etmektedir

Taleplerinizi sitemizde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak, formda belirtilen kanallarla Şirketimize iletebilirsiniz.

*İşbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnin’ de muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Metnin güncel versiyonuna Astrodeha internet sitesinden ulaşılabilir, Metin’de yapılabilecek değişiklikler Astrodeha internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, Astrodeha internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Astrodeha değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

Alışveriş Sepeti
Scroll to Top